ثبت شکایات مشتریان

مشـتریـان محـتـرم : شمـا میتـوانیـد نظـرات و یـا شکـایـات خـود را از طـریـق فـرم تـماس با مـا ، ارسال ایمیل و یـا ارسـال پیـام کـوتاه به شـماره 50001333717197 بـا مـا در میـان بـگـذاریـد تـا در اولـیـن فرصـت به آن رسـیـدگی نـمـاییـم

Admin@DataSysco.ir