درباره ما

مجموعه دیتا سیستم از سال 1390 آغاز به کار نموده و تا به حال با شرکت ها و ارگانهای خصوصی و دولتی زیادی همکاریهای لازم را بعمل آورده 

عمده کار این مجموعه بر پایه خدمات بر سیستم های مالی اداری و نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری بوده و امید است با یاری خداوند این 

مجموعه اهداف بزرگی را به ثمر نشاند .


محمد گرامی     پاییز 1396